Zgarnij przegrodę ekspozycji za 99 groszy

Promocja na ruchomą przegrodę do ekspozycji

Zgarnij przegrodę ekspozycji za 99 groszy

1 июн. 2021 г.

W tym roku świętujemy 25 urodziny RAPA. Chcemy dzielić się tym szczęściem, dlatego od dziś startuje promocja.

Przez cały czerwiec do zamówionej lady chłodniczej możesz dostać ruchomą przegrodę ekspozycji za jedyne 99 groszy.  

Poniżej znajdziesz regulamin promocji. Zapraszamy do zakupów i wspólnego świętowania!

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

"Przy zakupie lady chłodniczej, przegroda ekspozycji za 99 groszy"


 

§ 1 Postanowienia ogólne


 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Przy zakupie lady chłodniczej, przegroda ekspozycji za 99 groszy", zwanej dalej „Akcją”.

 2. Organizatorem Akcji jest firma RAPA S. Międlar, W. i I. Szymańscy sp. j. z siedzibą w Lublinie, ul. Ceramiczna 9, 20-149, posiadająca NIP 712-19-31-385, REGON 430833425, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Akcją objęte są wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio u Organizatora oraz zamówienia złożone u dystrybutorów Organizatora na terenie Unii Europejskiej.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania akcji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.rapa.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do Akcji przed datą wprowadzenia zmiany.

§ 2 Termin Akcji

 1. Akcja ma charakter jednorazowy.

 2. Akcja rozpoczyna się w dniu 01.06.2021 r. w momencie publikacji ogłoszenia na stronie www.rapa.pl i trwa do 30.06.2021 r. do godz. 23:59:59 lub do wyczerpania puli produktów promocyjnych, o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej www.rapa.pl. Wyczerpanie puli produktów promocyjnych nie rodzi po stronie klienta Organizatora jakichkolwiek roszczeń wobec niego.

 3. Niezależnie od postanowień pkt. 2 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania/zakończenia Akcji w każdym czasie bez podania powodów lub uzasadnienia, o czym poinformuje za pośrednictwem stosownego komunikatu na stronie internetowej www.rapa.pl. Wcześniejsze zakończenie Akcji nie wpływa na prawa nabyte w jej ramach przez klientów do dnia publikacji przez Organizatora komunikatu o zakończeniu na stronie internetowej.

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Akcja promocyjna dotyczy klientów Organizatora, którzy w terminie obowiązywania Akcji (§ 2 pkt 2) złożyli Zamówienie (zawarli z Organizatorem umowę sprzedaży/dostawy) na Artykuł lub Artykuły objęte Akcją wskazane w § 4 pkt. 1 i wyraźnie zgłosili wolę uczestnictwa w Akcji w formie co najmniej dokumentowej pod rygorem nieważności (e-mail, sms) akceptując przy tym warunki niniejszego Regulaminu (Uczestnik).

 2. W Akcji może uczestniczyć klient Organizatora będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 3. W Akcji klient Organizatora można wziąć udział kilkakrotnie pod warunkiem spełniania za każdym razem zasad uczestnictwa opisanych w Regulaminie.

§ 4 Artykuły objęte akcją

 1. Artykułami oferowanymi przez Organizatora objętymi Akcją, których zamówienie przez klienta jest warunkiem udziału w Akcji zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu są:

  1. lady chłodnicze linia A (wszystkie modele)

  2. lady chłodnicze linii B (wszystkie modele)

  3. lady chłodnicze linii C/D (wszystkie modele)

  4. lady chłodnicze linii E, (dotyczy wszystkich modeli urządzeń wolnostojących i modułów)

  5. lady chłodnicze linii F, (dotyczy wszystkich modeli urządzeń wolnostojących i modułów)

  6. lady chłodnicze linii SiX, (dotyczy wszystkich modeli urządzeń wolnostojących i modułów)

 2. Zgłoszenie przez Uczestnika swojego udziału w Akcji po spełnieniu warunków tego uczestnictwa zgodnie z § 3 (zawarcie umowy sprzedaży/dostawy Artykułu/ów wskazanych w pkt. 1) jest równoznaczne z przyjęciem przez niego oferty Organizatora (zawarcia umowy) sprzedaży/dostawy Produktu promocyjnego, tj.: Przegrody ekspozycji wykonanej z bezbarwnego tworzywa sztucznego w cenie 0,99 PLN (0,20 EUR) netto / szt.

 3. Zamówienie (nabycie) przez Uczestnika większej ilości Artykułów objętych Akcją jest równoznaczne z przyjęciem przez niego oferty Organizatora (zawarcia umowy) sprzedaży/dostawy Produktów promocyjnych w cenie wskazanej w pkt. 2 w ilości odpowiadającej ilości zamówionych (nabytych) Artykułów, z zastrzeżeniem § 2 pkt 2-3.

 4. Artykuły wyłączone z Akcji to wszystkie urządzenia chłodnicze znajdujące się w ofercie Organizatora niewymienione w § 4 pkt. 1.

 5. Termin zapłaty ceny za Produkt promocyjny przez Uczestnika jest tożsamy z terminem zapłaty ceny za Artykuł objęty zamówieniem stanowiącym podstawę uczestnictwa w Akcji (ew. terminem zapłaty pierwszej zaliczki / pierwszej raty tej ceny).

 6. Produkt promocyjny dostarczony będzie wraz z Artykułami objętymi zamówieniem stanowiącym podstawę uczestnictwa w Akcji i na tych samych zasadach.

§ 5 Postępowanie po skorzystaniu z Akcji

 1. W przypadku gdy umowa sprzedaży/dostawy Artykułów stanowiąca podstawę udziału Uczestnika (klienta) w Akcji zostanie rozwiązana (w tym na podstawie oświadczenia o odstąpieniu) z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, co skutkować będzie odpadnięciem przesłanki uczestnictwa w Akcji, cena Produktu promocyjnego ulega korekcie (podwyższeniu) do ceny tego Produktu według obowiązującego na dzień sprzedaży Cennika dostępnego na stronie www.rapa.pl, którą Uczestnik zobowiązany jest uiścić w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej faktury korygującej od Organizatora.
 2. W przypadku wskazanym w pkt 1 Uczestnik (klient) może uchylić się od obowiązku zapłaty podwyższonej ceny za Produkt promocyjny, o ile w terminie 7 dni od dnia rozwiązania powyższej umowy sprzedaży Artykułu zawiadomi Organizatora o woli zwrotu Produktu promocyjnego i w terminie kolejnych 14 dni od dnia takiego zawiadomienia zwróci (na swój koszt i ryzyko) Produkt promocyjny Organizatorowi w stanie niepogorszonym, co będzie jednoznaczne z odstąpienie przez niego od umowy sprzedaży/dostawy Produktu promocyjnego.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku uzasadnionej reklamacji (na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie gwarancji) Produktu promocyjnego Organizator zobowiązuje się do wymiany reklamowanego Produktu.

 2. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać:

  1. bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie RAPA w formie pisemnej,

  2. listownie na adres Organizatora,

  3. telefonicznie +48 81 742 53 10-14 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora),

  4. pocztą elektroniczną na adres rapa@rapa.lublin.pl

 3. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe klienta (Uczestnika) tj. imię i nazwisko/nazwę, adres, telefon, e-mail oraz opis i powód reklamacji.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego do Organizatora, chyba że ich rozpatrzenie w tym terminie będzie niemożliwe, o czym Organizator zawiadomi składającego reklamacją, wskazując zakładany, odpowiedni nowy termin jej rozpatrzenia.

 5. Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Uczestnika (klienta) związanych z nabytym Produktem promocyjnym (w tym składania reklamacji, co do jego jakości) wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Podstawą do prowadzenia Akcji są postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Akcja ustalona niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisu Kodeksu cywilnego.

 4. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, pisząc na adres e-mail: rapa@rapa.lublin.pl Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych.

 5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Akcji, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 6. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie www.rapa.pl oraz dostępna w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Organizatora.

 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r.

Sprawdź także