Terms and conditions for "Share your opinion"

Młoda kobieta i altana chłodnicza na kwiaty

Terms and conditions for "Share your opinion"

Nov 15, 2021

IMPORTANT:

THE PROMOTIONAL CAMPAIGN CALLED "SHARE YOUR OPINION" IS CONDUCTED EXCLUSIELY IN POLAND AND DOES NOT APPLY TO CUSSTOMERS OUTSIDE POLAND.

 

Regulamin akcji

„Podziel się opinią”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Podziel się opinią", zwanej dalej „Akcją”.
 2. Organizatorem Akcji jest firma RAPA S. Międlar, W. i I. Szymańscy sp. j. z siedzibą w Lublinie, ul. Ceramiczna 9, 20-149, posiadająca NIP 712-19-31-385, REGON 430833425, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania akcji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.rapa.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do Akcji przed datą wprowadzenia zmiany.
 5. Akcja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe trudności z korzystaniem z Formularza internetowego, wynikające z przyczyn zależnych od właściciela serwisu, na którym zamieszczony został Formularz.

 

§ 2 Termin Akcji

 

 1. Akcja ma charakter jednorazowy.
 2. Akcja rozpoczyna się w dniu 01.01.2022 r. w momencie publikacji ogłoszenia na stronie www.rapa.pl i trwa do 18.04.2022, o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej www.rapa.pl. Wyczerpanie puli produktów promocyjnych nie rodzi po stronie klienta Organizatora jakichkolwiek roszczeń wobec niego.
 3. Niezależnie od postanowień pkt. 2 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania/zakończenia Akcji w każdym czasie bez podania powodów lub uzasadnienia, o czym poinformuje za pośrednictwem stosownego komunikatu na stronie internetowej www.rapa.pl. Wcześniejsze zakończenie Akcji nie wpływa na prawa nabyte w jej ramach przez klientów do dnia publikacji przez Organizatora komunikatu o zakończeniu na stronie internetowej.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa

 

 1. Akcja promocyjna dotyczy klientów Organizatora, którzy w terminie obowiązywania Akcji (§ 2 pkt 2) wypełnią Formularz dostępny na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnEzfF5HWLpPHYT5VEK_4tPz7WbysxEXcaYArLrNY_QuWIxw/viewform?usp=sf_link i tym samym wyraźnie zgłosili wolę uczestnictwa w Akcji, akceptując przy tym warunki niniejszego Regulaminu (Uczestnik).
 2. W Akcji może uczestniczyć klient Organizatora będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Uczestnik w ramach Akcji może przesłać wyłącznie jedną opinię.
 4. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik wykona zgodnie z Regulaminem następujące zadanie:
  1. wyrazi opinię poprzez wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem wskazanym w ust. 1;
  2. podczas dodawania opinii zaakceptuje treść Regulaminu (zaznaczając check box udostępniony przez Organizatora);
  3. w celu otrzymania nagrody przekaże swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
 5. Żeby ustalić sposób przekazania nagrody, przedstawiciel RAPA skontaktuje się z Uczestnikiem, wykorzystując w tym celu adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez Uczestnika w Formularzu.
 6. Wypełnienie Formularza oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 7. Zabronione jest przesyłanie przez Uczestników jakichkolwiek zgłoszeń, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zabronione jest przesyłanie przez Użytkowników materiałów ukazujących spożycie alkoholu, palenie papierosów oraz zażywanie innych substancji odurzających. Zgłoszenia zawierające takie treści nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.

 

§ 4 Nagrody

 

 1. Zgłoszenie przez Uczestnika swojego udziału w Akcji po spełnieniu warunków tego uczestnictwa zgodnie z § 3 (wypełnienie Formularza wskazanego w pkt. 1) jest równoznaczne z przyjęciem przez niego oferty Organizatora (zawarcia umowy) dostawy Nagrody tj.: kuponu rabatowego -10% na dowolnie wybrane akcesorium do altany chłodniczej na kwiaty wymienione w pkt. 2  § 4 Regulaminu.
 2. Akcesoria objęte akcją:
  1. podest pod kwiaty o wysokości 20 cm
  2. podest pod kwiaty o wysokości 40 cm
  3. podest pod kwiaty o wysokości 60 cm
  4. filtr przeciwpyłkowy
  5. półka wisząca regulowana ze stali nierdzewnej “płótno”
  6. rejestrator temperatury USB
 3. Nagroda dostarczona zostanie przesyłką Kurierską na adres wskazany przez Uczestnika.

 

 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać:
  1. bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie RAPA w formie pisemnej,
  2. listownie na adres Organizatora,
  3. telefonicznie +48 81 742 53 10-14 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora),
  4. pocztą elektroniczną na adres rapa@rapa.lublin.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe klienta (Uczestnika) tj. imię i nazwisko/nazwę, adres, telefon, e-mail oraz opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego do Organizatora, chyba że ich rozpatrzenie w tym terminie będzie niemożliwe, o czym Organizator zawiadomi składającego reklamacją, wskazując zakładany, odpowiedni nowy termin jej rozpatrzenia.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Podstawą do prowadzenia Akcji są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Akcja ustalona niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisu Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, pisząc na adres e-mail: rapa@rapa.lublin.pl Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych.
 5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Akcji, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie www.rapa.pl oraz dostępna w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Organizatora.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

 

 

Sprawdź także