Polityka prywatności


Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Ochrona prywatności przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych to istotne zagadnienie, na które zwracamy szczególną uwagę w naszej działalności biznesowej. Dane osobowe pobrane podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej traktujemy jako poufne i przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji są częścią polityki naszej firmy.

Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez RAPA S. Międlar W. i I. Szymańscy sp. j., ul. Ceramiczna 9, 
20-149 Lublin, NIP 7121931385

Od dnia 25 maja 2018 roku, jako Administrator Państwa danych osobowych, odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

I. Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów,
 • korzystanie z udostępnianych przez Państwa zasobów wirtualnych (w tym mailing informacyjny, dostęp do platform, oraz aplikacji wymagających jednoznacznej weryfikacji użytkownika),
 • weryfikacja zdolności finansowej w kontekście płatności za towary lub usługi,
 • przeprowadzanie procesu handlowego, a zwłaszcza komunikacji,
 • realizacja transportu zamawianych towarów i usług,
 • rozpatrywanie oraz obsługa składanych przez Państwa reklamacji dotyczących towarów i usług,
 • obsługa zapytań i zgłoszeń, w tym serwisowych,
 • obsługa i prowadzenie ewidencji certyfikatów urządzeń będących w okresie gwarancyjnym,
 • przetwarzanie Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
 • analizowanie i zarządzanie Państwa aktywnością na stronach internetowych należących do firmy RAPA S. Międlar W. i I. Szymańscy sp. j. celem dostosowania treści do Państwa indywidualnych preferencji, zainteresowań oraz zachowań,
 • organizacja programów lojalnościowych i konkursów,
 • prowadzenie działań promujących ofertę własną towarów i usług,
 • windykacja należności,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i integralności usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • kontaktowanie się celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazanie spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

II. Rodzaj danych osobowych:

 • pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko,
 • adres rejestracyjny lub zameldowania,
 • adres do korespondencji,
 • nr NIP,
 • adres poczty e-mail,
 • numer telefonu.

Jeśli nie zostaną podane powyżej wskazane dane, nie będzie możliwym zawarcie umowy między stronami.
Podanie przez Państwa pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

III. Przekazywanie danych

RAPA S. Międlar W. i I. Szymańscy sp. j. a w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 • podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług i towarów;
 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 • podwykonawcom wspierającym nas np. w sprzedaży towarów lub wykonywaniu usług przez Państwa zamówionych, przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 • krajowym/regionalnym dystrybutorom,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty;
 • podmiotom nabywającym wierzytelności - w razie niezapłacenia przez Państwa naszych należności w terminie;
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, kadrowych - w zakresie, w jakim mają własny interes prawny w przetwarzaniu Państwa danych – najczęściej w celu wykazania w przyszłości, że należycie wykonali swoje obowiązki umowne względem nas bądź mogli przeciwko nam dochodzić roszczeń.

Jako administrator danych nie przekazujemy danych poza obszar EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) z wyjątkiem przepływu danych kontrahentów/potencjalnych kontrahentów w ramach serwisu: „Mailerlite”. W tym zakresie dane transferowane mogą być do USA (lub innych krajów objętych decyzjami Komisji Europejskiej).

IV. Prawo dostępu do danych

 • Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:
 • udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
 • wydania kopii przetwarzanych danych,
 • niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
 • niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
 • przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

W każdej chwili możecie Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych telefonicznie lub drogą mailową: +48 817184608, gdpr@rapa.lublin.pl.

V. Prawo do sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

VI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez RAPA S. Międlar W. i I. Szymańscy sp. j. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem -przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.