Porady techniczne

Po wyłączeniu urządzenia chłodniczego z sieci użytkownik wykonuje jego bieżącą konserwację poprzez:

1. Mycie ciepłą wodą z dodatkiem środków właściwych do mytych powierzchni.

2. Usuwanie zanieczyszczeń ze skraplacza odkurzaczem (ruchem z góry na dół – wzdłuż ożebrowania) z częstotliwością właściwą dla panujących warunków otoczenia, tak aby przepływ chłodzącego powietrza przez ożebrowanie skraplacza nie był utrudniony (zalecamy raz w miesiącu). Raz w roku (najlepiej przed pierwszymi upałami) obowiązkowo oczyścić skraplacz odkurzaczem oraz przedmuchać ożebrowanie sprężonym powietrzem od strony wentylatora.

Czyszcząc skraplacz należy zachować ostrożność, aby nie zniekształcić ożebrowania. Niewykonanie zalecenia z pkt. 2 powoduje duże zużycie energii, spadek wydajności chłodniczej urządzenia, przegrzanie agregatu, co w konsekwencji może prowadzić do awarii i utraty gwarancji.

Nie zaleca się czyszczenia skraplacza szczotką, ponieważ powoduje to wbijanie kurzu w głąb ożebrowania, co może doprowadzić do całkowitego zatkania przepływu powietrza.
 

Modele lad: L-A, L-A1, L-A2, L-A3, L-B, L-B1, L-B2, L-B3, L-C , L-D, L-D3