Projekty unijne

Tytuł projektu: „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji „RAPA” S.Międlar, W. i I.Szymańscy sp.j.”

 

W ramach realizacji niniejszego projektu zostaną przeprowadzone działania prowadzące do wdrożenia MBI w zakresie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi, przygotowania kampanii promocyjnej wraz z materiałami reklamowymi, doradztwa umożliwiającego wprowadzenie produktów na nowy rynek, uzyskania certyfikacji oraz udziału w misjach gospodarczych na rynkach docelowych itp.

 

Program operacyjny: Polska Wschodnia 2014 – 2020

Oś priorytetowa I : Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.2: Internacjonalizacja MŚP

Wartość projektu: 1 022 190,13 zł

Wartość dofinansowania: 651 610 zł

 

 

Tytuł projektu:  "Dotacja na kapitał obrotowy dla „RAPA" S. Międlar, W. i I. Szymańscy sp. j."

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)


Program operacyjny: POPW.OO.OO.OO Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie:  POPW.01.05.00 Dotacja na kapitał obrotowy

Wartość projektu / Wkład Funduszy Europejskich: 226 914,12 PLN
 

 

Projekt „Wzmocnienie konkurencyjności RAPA S.MIĘDLAR W. I I.SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej.”

„RAPA” S. MIĘDLAR W. I I. SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt. „Wzmocnienie konkurencyjności RAPA S.MIĘDLAR W. I I.SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej.” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek.

Planowane efekty:

Do oczekiwanych efektów projektu należy zaliczyć:

1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy.

2. Wdrożenie rekomendacji ze strategii wzorniczej.

3. Rozbudowa parku maszynowego.

4. Wzrost rozpoznawalności marki.

5. Osiągnięcie określonych rezultatów finansowych.

Wartość projektu: 5 423 633,07 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 994 740,00 zł

parp_fundusze_europejskie.png

 

Projekt „Nowoczesne wzornictwo dźwignią rozwoju firmy RAPA.” 

"RAPA" S. MIĘDLAR W. I I. SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt. „Nowoczesne wzornictwo dźwignią rozwoju firmy RAPA” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności Spółki RAPA, co w szczególności przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek i wzmocnienie pozycji firmy.

Planowane efekty:

1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu nowych produktów.

2. Dostosowanie wzornictwa (designu) do aktualnych potrzeb i trendów rynkowych.

3. Lepsza znajomość trendów, potrzeb i oczekiwań rynku krajowego oraz zagranicznego.

4. Uspójnienie działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym.

5. Rozwój eksportu, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wzornictwa.

6. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem oraz uzyskanie powtarzalności sprzedaży

Wartość projektu: 142 680.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 98 600.00 PLN

logo3_ue.jpg

Projekt  „Wzrost konkurencyjności firmy "RAPA" S. Międlar, W. i I. Szymańscy sp. j. poprzez zakup innowacyjnych maszyn i dywersyfikację działalności firmy”

Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

„RAPA” S. Międlar W. i I. Szymańscy Spółka Jawna zrealizowała  projekt z Działania 1.3 dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw - RPO WL 2007 – 2013 współfinansowany ze środków unijnych i budżetu państwa.

Projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy "RAPA" S. Międlar, W. i I. Szymańscy sp. j. poprzez zakup innowacyjnych maszyn i dywersyfikację działalności firmy” - umowa o dofinansowanie nr 12.12-UDA-RPLU.01.03-00-06-082/13

Opis projektu: Celem planowanego projektu jest wzrost konkurencyjności firmy "RAPA" S. Międlar, W. i I. Szymańscy sp. j. poprzez zakup innowacyjnych maszyn i dywersyfikację działalności firmy, co znacząco wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa oraz umożliwi pozyskanie szerokiego grona odbiorców z całego kraju i zagranicą. Celem projektu jest również wzrost zatrudnienia, poprawa wizerunku firmy oraz jakości obsługi klienta. Celem zasadniczym projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w celu poprawienia konkurencyjności i innowacyjności oferowanych produktów poprzez zakup nowych, innowacyjnych maszyn/urządzeń i specjalistycznego oprogramowania. Powyższe cele strategiczne firma zamierza osiągnąć poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i produktów oraz zapewnieniu ochrony środowiska naturalnego.

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

Tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864

Email: rpo@lubelskie.pl, http://www.rpo.lubelskie.pl/

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

Tel. 81 46 23 800, 81 46 23 812, 81 46 23 831

Email: lawp@lubelskie.pl, http://www.lawp.lubelskie.pl/

logo1_ue.jpg